Ηγεσία

Άτομο με ηγετικές ικανότητες:

  1. εμπνέει και παρακινεί άλλους, καθοδηγώντας τους προς έναν κοινό στόχο.
  2. Διαθέτουν ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες, μεταφέροντας αποτελεσματικά ιδέες και χτίζοντας σχέσεις.
  3. Οι ηγέτες επιδεικνύουν στρατηγική σκέψη, λαμβάνουν ορθές αποφάσεις και πλοηγούνται σε περίπλοκες καταστάσεις έχοντας κατά νου ένα μακροπρόθεσμο όραμα.
  4. Με ηγετικές ικανότητες, τα άτομα ενδυναμώνουν και αναπτύσσουν τους άλλους, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και οδηγώντας σε θετικές αλλαγές σε ομάδες και οργανισμούς.

Τι είναι η ηγεσία;

Ηγεσία είναι η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων να επηρεάζει και να καθοδηγεί οπαδούς ή άλλα μέλη ενός οργανισμού.

Περιλαμβάνει τη λήψη – μερικές φορές δύσκολες – αποφάσεις, τη δημιουργία και τη άρθρωση ενός σαφούς οράματος, τη θέσπιση εφικτών στόχων και την παροχή στους οπαδούς της γνώσης και των εργαλείων που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Οι ηγέτες βρίσκονται και απαιτούνται στις περισσότερες πτυχές της κοινωνίας, από τις επιχειρήσεις μέχρι την πολιτική και τους οργανισμούς που βασίζονται στην κοινότητα.

Ένας αποτελεσματικός ηγέτης διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αυτοπεποίθηση, ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης, δημιουργική και καινοτόμος σκέψη, επιμονή απέναντι στην αποτυχία, προθυμία να αναλάβει ρίσκα, ανοιχτός στην αλλαγή και ισοπεδωτικότητα και αντιδραστικότητα σε περιόδους κρίσης.

Εμπνέει και παρακινεί

Δυνατός επικοινωνιακός

Στρατηγικός στοχαστής

Οδηγώντας θετικές αλλαγές

Παράδειγμα πρακτικής εκπαίδευσης για ηγεσία: Leadership Pizza

Αυτή η δραστηριότητα ανάπτυξης ηγεσίας προσφέρει ένα πλαίσιο αυτοαξιολόγησης για τα άτομα ώστε πρώτα να προσδιορίσουν ποιες δεξιότητες, ιδιότητες και στάσεις θεωρούν σημαντικές για την αποτελεσματική ηγεσία και στη συνέχεια να αξιολογήσουν τη δική τους ανάπτυξη και να ξεκινήσουν τον καθορισμό στόχων.
  1. Ξεκινάτε την άσκηση παρουσιάζοντας το μοντέλο της Πίτσας Ηγεσίας: Είναι ένα εργαλείο αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης όπου σκέφτεστε τις πιο σημαντικές δεξιότητες και συμπεριφορές που πρέπει να κατακτήσετε για να είστε σπουδαίος ηγέτης. li>
  2. Μπορείτε να παρουσιάσετε τη δική σας εκδοχή της πίτσας ηγεσίας για να δείξετε ένα παράδειγμα. Τονίστε ότι η έκδοσή σας είναι απλώς ένα παράδειγμα και θα πρέπει να σκεφτούν τι είναι σημαντικό για την ηγεσία από τη δική τους οπτική γωνία.
  3. Δώστε χρόνο στους συμμετέχοντες για να προετοιμάσουν το δικό τους σύνολο σημαντικών ηγετικών ικανοτήτων και ιδιοτήτων και ζητήστε τους να σχεδιάσουν ένα σχήμα πίτσας και να βάλουν ετικέτα στις φέτες με τα στοιχεία που ανέφεραν.
  4. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να ζητήσετε από τους ανθρώπους να μοιραστούν τα σχέδιά τους με την ομάδα και να εξηγήσουν ποιες ετικέτες έχουν επιλέξει. Μπορείτε να συζητήσετε ορισμένες αποφάσεις και να εντοπίσετε κοινά πρότυπα στην αντίληψη της ομάδας για έναν καλό ηγέτη.
  5. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τον εαυτό τους σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 για κάθε κομμάτι. (10 είναι η άκρη αν η φέτα, 1 είναι ο πυρήνας της πίτσας). Αυτή η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για τον καθορισμό των δικών τους προσωπικών στόχων για την ανάπτυξη της ηγεσίας. Οι τομείς όπου τα βρίσκουν πιο αδύναμα θα πρέπει να εστιαστούν περισσότερο στη μελλοντική τους ανάπτυξη.
x